WYDARZENIA

XIX Rajd pieszy z Józefem Wybickim

Misja przedsięwzięcia:

Rajd pieszy z generałem Józefem Wybickim ma dać możliwość spotkania z historią, przeżycia jej jako przygody, poznania życia i dzieła Józefa Rufina Wybickiego. 

               Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoski 

               za Twoim przewodem złączem się z narodem.

                                                                   Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Cele:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz odkrywanie w historii wzorców i autorytetów poprzez poznawanie życia i działalności Józefa Wybickiego, jego związków z Polską i Kaszubami;

 • Utrwalenie w świadomości społecznej Roku Wybickiego oraz ważnych rocznic związanych z postacią autora słów hymnu: 260. rocznicy elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, 230. rocznicy wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej, oraz 100. rocznicy wprowadzenia reformy Grabskiego i Złotego Polskiego

 • Poznanie piękna Ziemi Kaszubskiej.

Czas czwartek 13 czerwca 2024 roku

Miejsce:

START - Sikorzyno - Dwór Rodziny Wybickich 

META - Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego . 

Uczestnicy:

w konkursie biorą udział:

 • szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem ze wszystkich typów szkół w kategoriach:

 • klasy I-IV podstawowe

 • klasy V-VIII 

 • szkoły ponadpodstawowe

 • osoby indywidualne;

Harmonogram rajdu i konkursu: 

 • szkoła może wytypować dowolną liczbę grup,

 • jeden opiekun może opiekować się jedną grupą,

 • uczestnicy przygotowują się do konkursu wiedzy o Józefie Wybickim na podstawie zalecanych materiałów: 

  • Władysław Zajewski, Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu w dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004

  • Dioniza Wawrzykowska-Wierciechowa, Mazurek Dąbrowskiego, Wyd. MON, 1974

  • Alfred Znamierowski, Stworzony do chwały, Editions Spotkania 1995

  • Alfred Znamierowski, Orzeł Biały, Warszawa 2016

  • Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Hymn Narodowy, MSWiA, Warszawa 2017 (publikacja dostępna na str. Internetowej www.mswia.gov.pl)

  • Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, DiG, Warszawa 2015

  • materiałów umieszczonych na stronie www.jozefwybicki.pl 

  • Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty, red. Janusz Górski, Instytut de Republica, Warszawa 2022

  • Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Józef Wybicki w Lejdzie, TPMHN, Będomin 2023

  • Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Mazurek Dąbrowskiego, Wydawnictwo Sejmowe, 2019

 • uczestnicy pokonują trasę długości ok 13 km pieszo lub nordic-walking

 • ZGŁOSZENIA – grupy prosimy rejestrować poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/rajdwybicki w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2024 r. 

 • Rejestracja uczestników i opiekunów w dniu rajdu od godziny 8:00 w Sikorzynie

 • na początku rajdu uczestnicy rozwiązują test, a w czasie rajdu, na każdej z tras odpowiadają na pytania zadawane na punktach kontrolnych, za które otrzymają punkty zapisywane w Paszporcie oraz realizują zadania wyznaczone przez organizatorów; test i zadania mają określony limit czasowy; test oddany w 5 minucie jest bez punktów;

 • rozstrzygnięcie konkursu na podstawie zdobytych punktów nastąpi w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci „XIX RAJDU PIESZEGO Z JÓZEFEM WYBICKIM”;

 • laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy;

 • Epolety generalskie przyzna jury szkole, której zespół uzyskał najlepszy wynik podczas rajdu

 • Nagrodę specjalną może otrzymać szkoła, która wystawi nie mniej niż 2 grupy i uzyska największą średnią ważoną punktów;

 • Nagrodę specjalną otrzymać szkoła, która wystawi największą liczbę grup;

 • Kategoria open – dla najlepszej grupy ze wszystkich grup we wszystkich kategoriach;

 • uczestnicy konkursu będą oceniani w kilku kategoriach, przez jury powołane przez organizatorów:

 1. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I- IV

 2. Uczniowie szkół podstawowych w klasach V-VIII

 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych;

 4. Grupy pozaszkolne

Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na rajd na koszt placówki typującej, a uczestnicy indywidualni na koszt własny;

 • Paszporty z punktami za wykonane zadania przyjmowane będą w Będominie do godz. 15:00. Grupy oddające paszporty po terminie otrzymują 0 punktów.

 • Organizatorzy zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo podczas całej imprezy. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • Organizatorzy nie zapewniają sprzętu sportowego oraz noclegów.

Wszelkich informacji dotyczących rajdu udzielają:

 1. Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie,
  tel. 58 680 18 48.

 2. Daniel Dobka – Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach,
  tel. 58 694 82 65

 3. Małgorzata Gańska - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, tel. 506 144 013.

Biuro konkursu

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy,

tel. 58 694 82 60, 58 694 82 61 promocja@kartuskipowiat.pl 

Organizatorzy:

 • Starosta Kartuski;

 • Starosta Kościerski;

 • Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie – właściciele Maria i Leszek Zakrzewscy;

 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

 • Wójt Gminy Stężyca;

 • Wójt Gminy Nowa Karczma;

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Stężyca i Nowa Karczma;

Przy realizacji projektu współpracują:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie;

 • Przewodnik terenowy po Kaszubach – Artur Zagozdon;

UWAGA! RAJD ROZPOCZNIE SIĘ W SIKORZYNIE, A ZAKOŃCZY W BĘDOMINIE