WYDARZENIA

Rajd z Wybickim 18 maja 2023 r.

 Misja przedsięwzięcia:
Rajd pieszy z generałem Józefem Wybickim ma dać możliwość spotkania z historią, przeżycia jej
jako przygody, poznania życia i dzieła Józefa Rufina Wybickiego.
 
Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem złączem się z narodem.
Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
 
Cel
● Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz odkrywanie w historii wzorców
i autorytetów poprzez poznawanie życia i działalności Józefa Wybickiego, jego związków
z Polską i Kaszubami;
● Utrwalenie w świadomości społecznej Roku Wybickiego oraz ważnych rocznic związanych z
postacią autora słów hymnu: 255. rocznica protestacji Józefa Wybickiego, 255. rocznica
zawiązania konfederacji barskiej, 45. rocznica powstania Muzeum Hymnu Narodowego w
Będominie.
● Poznanie piękna Ziemi Kaszubskiej.
Czas
  czwartek 18 maja 2023 r.
 
Miejsce
START - Sikorzyno - Dwór Rodziny Wybickich
META - Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego
 
Uczestnicy
w konkursie uczestniczą:
➢ szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem ze wszystkich typów szkół w kategoriach:
● klasy I-IV podstawowe
● klasy V-VIII
● szkoły ponadpodstawowe
➢ uczestnicy indywidualni;
 
Harmonogram rajdu i konkursu 
● szkoła może wytypować dowolną liczbę grup,
● jeden opiekun może opiekować się jedną grupą,
● uczestnicy przygotowują się do konkursu wiedzy o Józefie Wybickim na podstawie zalecanych
materiałów:
o Władysław Zajewski, Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu w
dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego, Centrum Edukacji Europejskiej,
Toruń 2004
o Dioniza Wawrzykowska-Wierciechowa, Mazurek Dąbrowskiego, Wyd. MON, 1974
o Alfred Znamierowski, Stworzony do chwały, Editions Spotkania 1995
o Alfred Znamierowski, Orzeł Biały, Warszawa 2016
o Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Hymn Narodowy, MSWiA, Warszawa 2017
(publikacja dostępna na str. Internetowej www.mswia.gov.pl)
o Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, DiG, Warszawa
2015
o materiałów umieszczonych na stronie www.jozefwybicki.pl w zakładce „Majówka z
Wybickim.
o Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty, red. Janusz Górski, Instytut de
Republica, Warszawa 2022

 uczestnicy pokonują trasę długości ok 13 km pieszo lub nordic-walking

● ZGŁOSZENIA – grupy prosimy rejestrować poprzez formularz dostępny pod adresem:
https://bit.ly/wybicki2023 w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2023 r.
● Rejestracja uczestników i opiekunów w dniu rajdu od godziny 8:00 w Sikorzynie
● na początku rajdu uczestnicy rozwiązują test, a w czasie rajdu, na każdej z tras odpowiadają
na pytania zadawane na punktach kontrolnych, za które otrzymają punkty zapisywane w
Paszporcie oraz realizują zadania wyznaczone przez organizatorów; test i zadania mają
określony limit czasowy;
● rozstrzygnięcie konkursu na podstawie zdobytych punktów nastąpi w Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci „XVIII RAJDU PIESZEGO Z
JÓZEFEM WYBICKIM”;
● laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy;
● Epolety generalskie przyzna jury szkole, której zespół uzyskał najlepszy wynik podczas rajdu
● Nagrodę specjalną może otrzymać szkoła, która wystawi nie mniej niż 2 grupy i uzyska
największą średnią ważoną punktów;
● Nagrodę specjalną otrzymać szkoła, która wystawi największą liczbę grup;
● Kategoria open – dla najlepszej grupy ze wszystkich grup we wszystkich kategoriach;
● uczestnicy konkursu będą oceniani w kilku kategoriach, przez jury powołane przez
organizatorów:
I.              Uczniowie szkół podstawowych w klasach I- IV
II.             Uczniowie szkół podstawowych w klasach V-VIII
III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych;
IV. Grupy pozaszkolne
 Postanowienia końcowe
● Uczestnicy przyjeżdżają na rajd na koszt placówki typującej, a uczestnicy indywidualni na
koszt własny;
● Paszporty z punktami za wykonane zadania przyjmowane będą w Będominie do godz.
15:00. Grupy oddające paszporty po terminie otrzymują 0 punktów.
● Organizatorzy zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo podczas całej imprezy. Uczestnicy
będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
● Organizatorzy nie zapewniają sprzętu sportowego oraz noclegów.
 
Wszelkich informacji dotyczących rajdu udzielają:
1. Małgorzata Gańska - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, tel. 506 144 013.
2. Tomasz Szala – Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, tel. 58 680-
18-48.
3. Daniel Dobka – Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel.
58 694-82- 65

Biuro konkursu

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy,

tel. 58 694 82 60, 58 694 82 61 promocja@kartuskipowiat.pl

Organizatorzy:
Starosta Kartuski;
Starosta Kościerski;
Wójt Gminy Stężyca;
Wójt Gminy Nowa Karczma;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Stężyca i Nowa Karczma;
Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie – właściciele Maria i Leszek Zakrzewscy;
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty
Przy realizacji projektu współpracują:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie;
Przewodnik terenowy po Kaszubach – Artur Zagozdon;
UWAGA!

RAJD ROZPOCZNIE SIĘ W SIKORZYNIE, A ZAKOŃCZY W BĘDOMINIE